لینک مستقیم جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت بدنی)

کلمات کلیدی:جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت بدنی)
توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی -

آمار
آمار عبارت است از مجموعه ای از فنون یا روشها ی ریاضی برای جمع ،آوری تنظیم، تحلیل و تعبیر و تفسیر داده های
عددی . آمار ابزار اساسی سنجش و اندازه گیر ی است
ارزشیابی
فلسفه ی ارزشیاب رسیدن به اهداف غایی آموزش و پرورش و در نهایت جامعه است. ارکان مهم آموزش و پرورش عبارتند
از: هدف، برنامه، روش، وسای یل آموزش ی، ارزشیاب .
یارزش یاب ، تعیی ین ارزش یا داور فری یآا برایند سازمان یافته جمع یآور ی، تحل یل و تفس ر اطلاعات و تفسی یر نتا ج سنجش
و اندازه یریگ است. یبه عبارت د گر، دادن مفهوم و محتوا به اطلاعات حاصل از اندازه یریگ . و سنجش
یارزش یاب یندیفرآ است که از اندازه میریگ یها استفاده کند و مقصود از اندازه ریریگ ی، گردآو اطلاعـات اسـت. در یفرا نـد
یارزش یاب ، اطلاعات بر طبق استانداردهای ینیمع میتفس یر میشوند تا تصم یریگ یبراساس آنها م سر باشد. آشکار است که
یموفق یت ارزش یاب یفیبه ک ت اطلاعات گردآوری یشده بستگ یدراد. فرآ ند، اندازه یریگ یاول ین گام در ارزش یاب است. نکتـه
یمهم ا نکه تا آزمون نباشد، اندازه یریگ نمیمفهوم پ یدا کند و چنانچه آزمون و اندازه یریگ انجام نشود، امر ارز یابی مقـدور
نخواهد بود.
یهدف از ارزش یاب یتسه میل در تصم یریگ یمنطق است و تعیی فراین هدفها، اول ین گام در یند ارزش یاب . است
مدل یارزش یابیارزش یاب ی، فرآ میند تصم یریگ ییایپو است که شامل سه جزء است:
)1 یگردآور اطلاعات مناسب (اندازه یریگ )
ارزشیابی اندازهگیری آموزش پیشآزمون هدفها « 14» مجموعه تربیت بدنی

)2 قضاوت در مورد ارزش این اطلاعات طبق برخی استانداردها
)3 میتصم یریگ یبر اساس ا ن اطلاعات
یهدفها اندازه یریگ یو ارزش یاب
ییهدف نها یاز اجرا آزمون، بهبود فرا می میند تص یریگ است. شش هدف کلی یکه فرا نـد آمـوزش را تسـهی یل مـ کننـد،
عبارتند از:
-1 جا یگز ین کردن: از آزمونها می یتوان برا قرار دادن دانشآموزان در کلاس و گروهها مطابق با توانایی یها شان استفاده کرد.
-2 تشخیص دادن: آزمونها را می یتوان برا یتشخ ص نقاط ضعف افراد به کار برد تا بتوان کار را به صـورت فـردی اصـلاح کرد

تست های طبقه بندی شده تکمیلی سنجش و اندازه گیری

الف) مقیاس0های اندازه گیری
.1 نسبت دادن اعداد به مقدار معینی از یک صفت را چه می گویند؟
1) ارزشیابی 2) نمره خام ج) اندازهگیری د) هدف رفتاری
.2 برای بیان نتایج هر نوع انداز : هگیری باید
1) صفت مورد اندازهگیری قابل مشاهده باشد.
2 ) وسیله اندازهگیری تهیه شود.
3) مقیاس کمی تعیین گردد.
4) صفت مورد اندازهگیری تعریف شود.
.3 مقایسه و داوری براساس اطلاعات بدست آمده درباره فرد را با معیاری معین چه میگویند؟
1) هدفهای تربیتی
2) ارزشیابی (سنجش)
3) هدفهای رفتاری عکسالعملها
4) استعمال
.4 هدایت مستمر یادگیری از طریق کدامیک از انواع ارزشیابی انجام میشود. پیشرفت یادگیرندگان
1) تکوینی 2) ورودی 3) تشخیصی 4 ) پایانی
.5 در ارزشیابی اطلاعات به دست آمده وقتی مفید است که:
1) به هدف ارزشیابی مربوط باشد (روایی)
2 ) از خطای اندازهگیری بدور باشد (پایانی) دقت و ثبات
3) مقیاس کمی آن تهیه شده باشد
4) الف و ب هر دو صحیح است.

پاسخنامه
-1 گزینه ی « 3» صحیح است.
-2 گزینه ی « 4» صحیح است.
-3 گزینه ی « 4» صحیح است.
-4 گزینه ی « 1» صحیح است.
-5 گزینه ی « 4» صحیح است

نوع فایل: Pdf

سایز: 8.93mb

تعداد صفحه:249

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه تنفس:دانلود ,پاورپوینت, فیزیولوژی ,دستگاه تنفس

طرح تری دی اتوکد موشک ماهواره بر: طرح تری دی اتوکد موشک ماهواره بر, طرح تری دی اتوکد ,موشک ماهواره بر, طرح, تری دی, اتوکد ,موشک ,ماهواره بر

طراحی سایت پروژه های دانشجویی:دانلود پروژه طراحی سایت پروژه های دانشجویی,دانلود تحقیق طراحی سایت پروژه های دانشجویی,دانلود مقاله طراحی سایت پروژه های دانشجویی,دانلود پزوهش طراحی سایت پروژه های دانشجویی,دانلود پایان نامه طراحی سایت پروژه های دانشجویی,دانلود رساله طراحی سایت پروژه های دانشجویی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پرو

بانک ایمیل 432 تای مهندسین معمار ایرانی:بانک ایمیل بانک ایمیل 100 درصد فعال,کسب درامد از ایمیل,ارسال ایمیل میلیونی,دانلود بانک ایمیل,بانک ایمیل مشاغل,مشاغل

سازه های چادری و کششی:مقاله آشنایی با سازه های چادری و کششی,سازه های چادری و کششی,مقاله سازه ای چادری,مقاله سازه های کششی,سازه کابلی,فایل ورد تحقیق سازه چادری,فایل ورد تحقیق سازه چادری و کششی,درس روش پیشرفته ساخت,تحقیق در ارتباط با سازه چادری و کششی

پاورپوینت تاثیر شبکه های مجازی بر اخلاق کاربران‎:پاورپوینت تاثیر شبکه های مجازی بر اخلاق کاربران‎, دانلود پاورپوینت تاثیر شبکه های مجازی بر اخلاق کاربران‎, پاورپوینت رایگان تاثیر شبکه های مجازی بر اخلاق کاربران‎,دانلود رایگان پاورپوینت تاثیر شبکه های مجازی بر اخلاق کاربران‎,پاورپوینت پاورپوینت تاثیر شبکه های مجازی بر اخلاق کاربران‎,دانلود پاورپوینت تاثیر شبکه های مجازی بر اخلاق کاربران‎

بررسی تأثیر رفتار اخلاقی كاركنان بر رضایت شغلی كاركنان:رفتار اخلاقی كاركنان ,رضایت شغلی كاركنان

خصوصیات نیرو های داخلی و تنش به همراه ترجمه:تنش,نیرو,نیروهای داخلی,تنش داخلی,کرنش,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله خصوصیات نیرو های داخلی و تنش به همراه ترجمه,پژوهش خصوصیات نیرو های داخلی و تنش به همراه ترجمه,تحقیق خصوصیات نیرو های داخلی و تنش به همراه ترجمه,پروژه خصوصیات نیرو های داخلی و تنش به همراه ترجمه

پاورپوینت شناخت رنگ و استفاده آن در معماری:پاورپوینت شناخت رنگ و استفاده آن در معماری,شناخت رنگ و استفاده آن در معماری,پروژه شناخت رنگ و استفاده آن در معماری,شناخت رنگ,استفاده رنگ در معماری,کاربرد رنگ در معماری,رنگ و معماری,رنگ,استفاده از رنگ

پاورپوینت بررسی کاویتاسیون:کاویتاسیون,بررسی کاویتاسیون,پاورپوینت کاویتاسیون,تحقیق درمورد کاویتاسیون,مقاله کاویتاسیون,مهندسی مکانیک,پروژه مکانیک,پاورپوینت بررسی کاویتاسیون,دانلود پاورپوینت کاویتاسیون,دانلود پاورپوینت بررسی کاویتاسیون,فاكتورهای موثر در پدیده كاویتاسیون,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود ت